lokální Etická komise Český Těšín

Etická komise byla zřízena pod společností CZ Pharma komplex družstvo. Zabýváme se především vydáváním stanovisek k provádělní klinického hodnocení.  Etická komise je k dispozici pro abmulantní lékaře, kteří mají zájem o klinické sledování pacienta v rámci procesu vývoje a zkoušení nových léčiv.

V příjpadě zájmu  stran lékařů o klinické studie nás můžete kontaktovat na stránkách www.etickakomise.com nebo na email: etickakomise.ct@seznam.cz

Poslání a cíle Etické komise jsou defiovány v těchto 3 bodech.

  1. Etická komise posuzuje projekty biomedicínského výzkumu zahrnujícího lidské účastníky.
  2. Cílem činnosti Etické komise je chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do biomedicínských výzkumných projektů.
  3. Při posuzování těchto projektů se etická komise obecně řídí Helsinskou deklarací světové lékařské asociace (WMA), Mezinárodními etickými směrnicemi pro biomedicínský výzkum zahrnující lidské účastníky (připravené Radou pro mezinárodní organizace lékařských věd – CIOMS ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací – WHO, vydané v Ženevě 1993). Při posuzování klinických studií pak zejména zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 226/2008 Sb., která stanoví správnou klinickou praxi a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.